Личност:Стефан Чурешки

Подбрана библиография на Стефан Чурешки

Научни публикации

 • Чурешки, Ст., „Отношението «българи-хуни-скити» в ранносредновековните текстове според една интерпретация на известен пасаж от Именника на български ханове“, сп. Минало, 1998, кн.1, с.13–22. Сведенията от допълнителните проучвания върху Именника дават основания на автора да счита, че правилното назоваване на документа е Именник на българските князе, а не Именник на българските ханове. Довод за това е естественият език на извора и успоредиците му с други документи от славянската традиция и българската народна памет.
 • Чурешки, Ст. „Християнство и история. Към философията на българската история“, С., 1998
 • Чурешки, Ст. „Един различен поглед върху вярата на ранносредновековните българи според някои успоредици в средновековните и античните извори“, Минало, С., 1999, кн.1, с.5–25
 • Чурешки, Ст. „Народностното име и произходът на българите според някои антични и средновековни свидетелства“, Минало, С., 2000, кн.1, с.20–35
 • Чурешки, Ст., „Грешките, неточностите и заблудите в учебниците по история“, С., 2000
 • Чурешки, Ст., „Римокатолическата пропаганда и българската история. Към философията на българската история“, В.Т., 2001
 • Чурешки, Ст., „Кратък очерк относно историята на християнското изповедание“, сп.Съвременник, бр.2, 2004, с.474–502
 • Чурешки, Ст. „Историческата логика във философията на българската история“, сп. Разум, бр.1, 2004 (07), с.56–79
 • Чурешки, Ст., „Православието и комунизмът в България 1944–1960 г.“, С., 2004
 • Чурешки, Ст., „Религия и наука в България“, сп. Съвременник, бр.2, 2007, с.434–455
 • Чурешки, Ст., „Някои проблеми на философията на историята. Една задочна лекция за България“, сп. Минало, кн.4, 2007, с.81–96
 • Чурешки, Ст., „За някои видове исторически теории“, сп. Разум, кн.2, 2007(16), с.63–87
 • Choureshki, Stefan, An observation on the getic-schythian ethnic ahd cultural interactions in the 8th.–5th. Century BC: Contact in motion, in: Thracia 11, Studia in honorem Alexandri Fol, Serdicae, 1995, pp.181–190


Публикации в печата

 • Чурешки, Ст., „Християнство, политика и национална идея“, в. „Капитал“, 30 юни-6 юли 1997 г., с.55
 • Чурешки, Ст., „Левски в измеренията на светостта“, Литфорум, бр.26, 9–15.07.1997, с.1–7
 • Чурешки, Ст., „За християнството и Яворов“, Литфорум, брой 1, 1998, с.3
 • Чурешки, Ст., „Необходима или излишна е националната доктрина на България“, в. „Македония“, 31.01.1998, с. 6
 • Чурешки, Ст., „За България приемането на православието е било достойният, а не пресметливият избор“, в. „Континент“, 09.10.1998, с.27
 • Чурешки, Ст., „Македония и българската самоличност“, в. „Македония“, брой 45, 09.12.1998, с.5
 • Чурешки, Ст., „Пак марксизъм-ленинизъм“, в. „АзБуки“, бр.12, 2000, с.6
 • Чурешки, Ст., „Възпитанието в християнски добродетели — възможно пожелание за българското учлище“, в. „Аз Буки“, бр.40, 2004, с.14
 • Чурешки, Ст., „Съвременното езичество“, в. „Сега“, 09.05.2005, с.12
 • Чурешки, Ст., „За Орфей и националната идентичност“, в. „Сега“, 19.09.2005, с.13
 • Чурешки, Ст., „Академизъм и религия“, в. „Седем“, 31 май-6 юни 2006, с.6
 • Чурешки, Ст., „История и религия“, в. „Седем“, 2–8 август 2006, с.6
 • Чурешки, Ст., „Интелигенция и елит на прага на ЕС“, в. „Сега“, 16.10.2006, с.12
 • Чурешки, Ст., „За книжовността и предмета“, в. „Сега“, 11.12.2006, с.12
 • Чурешки, Ст., „Когато рицарите станат шутове“, в. „Сега“, 26.02.2007, с.12
 • Чурешки, Ст., „Какво правя още тук?“, в. Седем, 18–24.04.2007,с.5
 • Чурешки, Ст., „Историческата критика в България“, в. „АзБуки“, брой 39, 2007, с.14
 • Чурешки, Ст., „За притчата на историята“, в. „Монитор“, 14 март 2008, с.15
 • Чурешки, Ст., „Историческо съзнание и религиозност“, в. „АзБуки“, брой 15, 2008, с.14
 • Чурешки, Ст., „Какво ни пречи?“, в. „Монитор“, 19 април 2008, с.12
 • Чурешки, Ст., „Ще успее ли православието в България?“, в. „Монитор“ 25 април 2008, с.13

Текстове от Стефан Чурешки можете да прочетете в Интернет порталите http://pravoslavie.bg/, http://liternet.bg/ и http://utv.bg/ — раздел „Наблюдател“.